Áêñüáóç áðü ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò Èåóìþí êáé ÄéáöÜíåéáò, ôùí ðñïôåéíïìÝíùí, ÉùÜííç Ëéáíïý, Êáëëéüðçò ÌðåíåôÜôïõ, Ìáñßáò Éùáííßäïõ êáé Ìáñßáò ÉùÜííáò ÑÜíôïõ, áðü ôïí Õðïõñãü ÁíÜðôõîçò êáé Åðåíäýóåùí, Óðõñßäùíá ¶äùíé ÃåùñãéÜäç, ãéá äéïñéóìü óôéò èÝóåéò ÐñïÝäñïõ, ÁíôéðñïÝäñïõ êáé äýï ôáêôéêþí ìåëþí - åéóçãçôþí, áíôßóôïé÷á, ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíéóìïý êáé äéáôýðùóç ãíþìçò ôçò ÅðéôñïðÞò. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου η αίτηση για την προστασία της Α’ κατοικίας θα γίνεται ηλεκτρονικά, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης.

Όπως τόνισε με αυτόν τον τρόπο ξεμπλοκάρει η διαδικασία καθώς λόγω της γραφειοκρατίας που είχε νομοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση μέχρι στιγμής από τις 17.442 αιτήσεις, έχει γίνει ρύθμιση σε μόλις 2 δανειολήπτες, ενώ μόλις 30 έχουν υποβάλλει αίτηση.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στο Ελληνικό τόνισε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει μεταβιβαστεί στον επενδυτή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ