Áêñüáóç áðü ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò Èåóìþí êáé ÄéáöÜíåéáò, ôùí ðñïôåéíïìÝíùí, ÉùÜííç Ëéáíïý, Êáëëéüðçò ÌðåíåôÜôïõ, Ìáñßáò Éùáííßäïõ êáé Ìáñßáò ÉùÜííáò ÑÜíôïõ, áðü ôïí Õðïõñãü ÁíÜðôõîçò êáé Åðåíäýóåùí, Óðõñßäùíá ¶äùíé ÃåùñãéÜäç, ãéá äéïñéóìü óôéò èÝóåéò ÐñïÝäñïõ, ÁíôéðñïÝäñïõ êáé äýï ôáêôéêþí ìåëþí - åéóçãçôþí, áíôßóôïé÷á, ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíéóìïý êáé äéáôýðùóç ãíþìçò ôçò ÅðéôñïðÞò. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Έξι θα είναι οι ουρανοξύστες που θα χτιστούν στο Ελληνικό, δήλωσε σήμερα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα, μιλώντας για το θέμα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι στο Μάστερ πλαν που είχε καταρτίσει η Κυβέρνηση Τσίπρα «δεν έχει προστεθεί ούτε ουρανοξύστης, ούτε παράθυρο ούτε καν ένα περβάζι».

Σημείωσε επίσης ότι μέχρι το τέλος του χρόνου το Ελληνικό δημόσιο θα έχει εισπράξει την προκαταβολή των 300 εκατομμυρίων και υπολόγισε την έναρξη των εργασιών στις αρχές του επόμενου έτους.

Παράλληλα υπενθύμισε πως ο διαγωνισμός για το καζίνο θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου.

Όσον αφορά τη ρύθμιση για την προστασία πρώτης κατοικίας ο υπουργός τόνισε πως όσοι εμπίπτουν στη ζώνη προστασίας, να σπεύσουν από σήμερα προκειμένου να σωθούν τα σπίτια τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ